Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Bitte beachten Sie unsere AGB und Datenschutzbestimmungen


Drogi Czytelniku, trafia do Twoich r?k trzeci tom ?projektu Orli Dom?. W pierwszym tomie przedstawi?em projekt uproszczenia god?a pa?stwa, z jednoczesnym uzasadnieniem takiej zmiany, heraldycznym, historycznym, jak i praktycznym. W tomie II rozwin??em temat god?a, ju? w zastosowaniach, w ramach struktur rz?dowych, i zaprezentowa?em koncepcj? gode?, tej struktury. Wchodz?c tym samym w problematyk? identyfikacji wizualnej rz?du, na bazie 4 punktów styku obywatela z urz?dem.Jednym z tych punktów styku, obywatela z urz?dem, s? tablice urz?dowe, którymi zajmuj? si? w niniejszym tomie. Patrz cz??? IV Tablice urz?dowe. A jako, ?e temat symboli pa?stwa daleko wykracza, poza pos?ugiwanie si? nim przez struktury rz?dowe, w cz??ci V Marka narodowa, przedstawiam moje przemy?lenia i koncepcje, w obszarze funkcjonowania symboliki narodowej w promocji pa?stwa, wewn?trz i na zewn?trz, czyli zajmuj? si? mark? narodow?, której nie mamy.By? mo?e to, co tu przeczytasz i zobaczysz, wyda Ci si? zaskakuj?ce, mo?e kontrowersyjne. Pami?taj jednak Drogi Czytelniku o celu, jaki sobie postawi?em w pierwszym tomie ?projektu Orli Dom? (e-book). W kolejnych tomach (II i III) rozwijam jedynie tamt? koncepcj?, próbuj?c ogarn?? wizualno?? naszego pa?stwa, w punktach najbardziej krytycznych.Przedstawione, w tych trzech tomach ?projektu Orli Dom?, koncepcje s? naturalnie autorsk? wizj?, mierzeniem si? z tematem trudnym. Nie jest to naturalnie pe?ny zakres stworzonej dokumentacji, która liczy sobie ponad 800 stron w formacie 30×30 cm, wiele tematów i detali przysz?o pomin??. Mam jednak nadziej?, ?e bez szkody dla prezentowanej koncepcji.Nie twierdz? te?, ?e to, co przedstawi?em w trzech tomach ?projektu Orli Dom?, jest jedynym mo?liwym rozwi?zaniem. Moim zdaniem warto?? tego opracowania, mam nadziej?, le?y w mo?liwo?ci zapoznania si? szerzej z problemem naszej pa?stwowej wizualno?ci, w obszarze pos?ugiwania si? god?em?/ god?em heraldycznym, otwarcia pola do powa?nej dyskusji nad wizerunkiem pa?stwa i jego znakami. W czym, mam nadziej?, takie zobrazowanie problemu mo?e pomóc.Mam tak?e nadziej?, ?e przedstawione w ?projekcie Orli Dom? przyk?ady i projekty pozwol? Ci, Drogi Czytelniku, zrozumie? z jednej stron, y z?o?ono?? kwestii projektowych takiego przedsi?wzi?cia, z drugiej za?, cho? nie kompletnie, pokazuj? wielko?? obszaru w jakim znaki pa?stwa funkcjonuj?.W roku 2017 przypada 90 rocznica wprowadzenia herbu Or?a Bia?ego, projektu profesora Zygmunta Kami?skiego, jako god?a Rzeczypospolitej Polskiej. Chcia?bym tym moim trzytomowym ?projektem Orli Dom? uczci? t? tak wa?n? rocznic?.
Format
PDF-ebook
Sprache
polnisch 
Dateigröße
7.7 MB
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
ohne
Verlag
e-bookowo.pl
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5116315

'Projekt Orli Dom. Tom III' von Andrzej-Ludwik Włoszczyński ist ein digitales PDF ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle.


Zuletzt geklickt

Kundenmeinungen

Beliebte Suchbegriffe

Projekt Orli Dom. Tom III PDF ebook download Andrzej-Ludwik Włoszczyński PDF
Only bots will follow this link
Katalog
Support
Loading