Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Bitte beachten Sie unsere AGB und Datenschutzbestimmungen


??AROD?J?V PRSTEN má v?echny rysy pot?ebné pro jasný úsp?ch: hlavní i vedlej?í p?íb?h, záhadná atmosféra, state?ní rytí?i a rozkvétající vztahy, které zacelují rány na zlomených srdcích, a dále je tu také podvod a zrada. Slibuje dlouhé hodiny zábavy a jist? uspokojí v?echny v?kové kategorie. Dílo najde své místo v knihovnách u v?ech p?íznivc? fantasy literatury.?--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos POCHOD KRÁL? nás posouvá na Thorov? cest? k dosp?losti o krok dále. Thor si za?íná uv?domovat kdo ve skute?nosti je, jaké síly se v n?m skrývají a pomalu se stává skute?ným vále?níkem. Poté, co se mu poda?í dostat se z veze?ské kobky, p?ijde Thor ke své hr?ze na dal?í pokus o vra?du krále Mac Gila. Kdy? potom Mac Gil zem?e, království se propadne do zmatku. V prost?edí, kde se ka?dý sna?í vy?krábat na uvoln?ný tr?n, je Král?v Dv?r d?ji?t?m mnoha rodinných dramat, mocenských machinací, ambic a ?árlivosti, násilí i zrady. Nástupce musí být vybrán z králových potomk? a legendární Me? Osudu, zdroj ve?keré jejich moci, dostane svou ?anci být pozvednut dal?ím kandidátem. V?echny plány se ale zhroutí, kdy? je odhalena vra?edná zbra? a pozornost v?ech se upne k hledání vraha. Ve stejnou dobu musí rod Mac Gil? ?elit nové hrozb? ze strany rodu Mc Cloud?, kte?í vyrazí do útoku na jejich hranici uvnit? Prstenu. Thor se sna?í získat zpátky Gwendolyninu lásku, ale nemá ?asu nazbyt, proto?e se musí se svými druhy z Legie chystat na Stovku ? sto dní trvající vy?erpávající výpravu, kterou musejí projít v?ichni její ?lenové. Legie se vydá p?es Ka?on, mimo ochranu Prstenu do Divo?iny, a poté p?es Tartuviánské mo?e na Ml?ný ostrov, o kterém se ?íká, ?e jej hlídá drak. Bude to jejich zkou?ka opravdových vále?ník?.Vrátí se zpátky? Vydr?í Prsten, kdy? budou pry?? A zjistí Thor kone?n?, jaké je tajemství jeho osudu?POCHOD KRÁL? je epický p?íb?h o p?átelství a lásce, rivalit? a spolupráci, o rytí?ích a dracích, intrikách a politických machinacích, o dospívání, o zlomených srdcích, o podvodu, ambicích a zrad?. To v?e je zasazeno do d?kladn? promy?leného fiktivního fantasy sv?ta. Je to p?íb?h o cti a odvaze, o osudu a p?edur?ení, a také o magii. Je to fantasy, které nás p?ivede do sv?ta, na který u? potom nikdy nezapomeneme, a které osloví ?tená?e obou pohlaví a ka?dého v?ku. Díly ?.3 ? 17. jsou ji? rovn?? dostupné!
Format
EPUB-ebook
Sprache
tschechisch 
Altersgruppe
02-99
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
social DRM
Verlag
Lukeman Literary Management
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5071467

'Pochod Král? (Sága ?arod?j?v Prsten ? Kniha Druhá)' von Morgan Rice ist ein digitales EPUB ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle.


Zuletzt geklickt

Kundenmeinungen

Beliebte Suchbegriffe

Pochod Král? (Sága ?arod?j?v Prsten ? Kniha Druhá) EPUB ebook download Morgan Rice EPUB
Only bots will follow this link
Katalog
Support
Loading