Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

Ludzki umys? skrywa wiele sekretów, a gdy cz?owiek zaczyna chorowa? czasem ci??ko odró?ni? mu, co jest fikcj? a co prawd?. Czasami wyra?na granica zanika, a ?wiat zaczyna wydawa? si? wrogi i straszny, gdy cz?owiek zatraca samego siebie. Czasami budz? si? instynkty, o których istnieniu cz?owiek nie mia? poj?cia i staje si? zagro?eniem dla innych?Ksi??ka ?Quattuor Insanitas? (z ?ac. cztery szale?stwa) to zbiór czterech opowiada?, w których bohaterowie przez chorob? dopuszczaj? si? strasznych czynów i zbrodni. Czy znajdzie si? kto?, kto ich powstrzyma? Bo jak odró?ni? chorego psychicznie morderc? od zwyk?ego cz?owieka je?li nie wyró?nia ich nic szczególnego?Adrian K. Antosik Szczecinianin, urodzony w 1988 roku. Jako gimnazjalista podj?? pierwsze próby w ?wiecie literackim, które po latach ukaza?y si? w zbiorowym tomiku wierszy i jako elektroniczna ksi??ka. Publikowa? wiersze na stronie internetowego wydawnictwa www.zaszafie.pl. W ramach wspó?pracy z internetowym wydawnictwem Goneta.net wyda? tomiki wierszy takie jak ?S?owa pisane na skrawku papieru? czy elektroniczne ksi??ki takie jak ?Plemi??. Wzi?? udzia? w projekcie organizowanym pod patronatem internetowego wydawnictwa www.bezkartek.pl, którego wynikiem by?o napisanie i wydanie internetowej ksi??ki pt. ?P?omie? ?mierci?.
Format
EPUB-ebook
Language
polish 
File Size
0.8 MB
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
none
Publisher
e-bookowo.pl
Edition
Published
Product No.
DG5115638

'Quattuor Insanitas' by Adrian K. Antosik is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Quattuor Insanitas EPUB ebook download Adrian K. Antosik EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading