Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

??AROD?J?V PRSTEN má v?echny rysy pot?ebné pro jasný úsp?ch: hlavní i vedlej?í p?íb?h, záhadná atmosféra, state?ní rytí?i a rozkvétající vztahy, které zacelují rány na zlomených srdcích, a dále také podvod ?i zrada. Slibuje dlouhé hodiny zábavy a jist? uspokojí v?echny v?kové kategorie. Dílo najde své místo v knihovnách u v?ech p?íznivc? fantasy literatury.?--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos V knize BOJOVÝ POK?IK (?arod?j?v Prsten ? kniha ?tvrtá) se Thor vrátil ze Stovky jako zku?ený bojovník. Ani se v?ak nesta?il doma zabydlet a u? musí ?elit dal?í výzv?, kterou je tentokrát opravdové vojenské ta?ení na obranu domoviny. ?eká jej bitva na ?ivot a na smrt. Mc Cloudská armáda pronikla p?i svém nájezdu hluboko do Mac Gilského teritoria ? hloub?ji, ne? kdykoliv p?edtím v celé historii Prstenu. Thor navíc nev?domky jede do pasti a nakonec to bude on, kdo bude muset sehrát jednu z hlavních rolí p?i obran? Králova Dvora. Godfrey byl otráven velmi vzácným jedem a jeho osud nyní le?í pln? v rukou Gwendolyn, která upíná v?echny své síly k tomu, aby jej vyrvala smrti. Gareth se propadá ve své paranoie je?t? hloub?ji a najímá si kmen horských barbar?, kte?í mu slou?í jako osobní strá?. V?nuje jim Rytí?ský sál, ?ím? vyhání St?íbrné a vytvá?í v Králov? Dvo?e dal?í neshody, které stale více hrozí p?er?st v otev?enou ob?anskou válku. V chodu jsou také jeho plány provdat Gwendolyn proti její v?li za jednoho z krutých Nevarunských vále?ník?.Thorova p?átelství se prohlubují, kdy? cestuje na nová místa, ?elí ne?ekaným st?etnutím s p?í?erami a bojuje po boku v?ech v nep?edstavitelné epické bitv?. Jeho cesty jej také zavedou do rodné vesnice, kde se setká s otcem, jen? mu poodkryje dal?í kousek skláda?ky o tom kdo vlastn? je, kdo je jeho matka ? a o ?em je celý jeho osud. Od Argona se mu dostává dal?ího tréninku, díky ?emu? za?íná pomalu ovládat dal?í zvlá?tní síly, o kterých nikdy netu?il, ?e mohou existovat. Jeho moc roste ka?dým dnem. Odlou?ení od Gwen jeho city k ní jenom posiluje a doufá, ?e se bude moci brzy vrátit a polo?it jí d?le?itou otázku ? ale mo?ná u? na to bude p?íli? pozd?. Andronicus mezitím vede svou milionovou imperiální armádu k novému pokusu o zdolání Ka?onu a zni?ení Prstenu. Tentokrát s sebou vede i informátora, který mu má otev?ít cestu. V okam?iku, kdy se v?em zdá, ?e u? se v?ci snad ani nemohou vyvíjet h??e, kon?í p?íb?h ?okujícím zvratem. Poda?í se Godfreymu p?e?ít? Bude Gareth kone?n? sesazen? Rozd?lí se snad Král?v Dv?r na dv? vál?ící strany? Vpadne Impérium do Prstenu? Bude Gwendolyn kone?n? s Thorem? A zjistí Thor kone?n? tajemství svého osudu?Díky promy?lenému budování fantasy sv?ta a charakteristikám postav, je POK?IK CTI epickým p?íb?hem o p?átelství a lásce, rivalit? a spolupráci, o rytí?ích a dracích, intrikách a politických machinacích, o dospívání, o zlomených srdcích, o podvodu, ambicích a zrad?. To v?e je zasazeno do d?kladn? promy?leného fiktivního fantasy sv?ta. Je to p?íb?h o cti a odvaze, o osudu a p?edur?ení, a také o magii. Je to fantasy, které nás p?ivede do sv?ta, na který u? potom nikdy nezapomeneme, a které osloví ?tená?e obou pohlaví a ka?dého v?ku. Román má p?ibli?n? 80 000 slov. ?Nabité akcí, romantikou, dobrodru?stvím a nap?tím. Sáhn?te po této knize a zamilujte se do ní znovu a znovu.?--vampirebooksite.com
Format
EPUB-ebook
Language
czech 
Age
02-99
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
social DRM
Publisher
Lukeman Literary Management
Edition
Published
Product No.
DG5071509

'Pok?ik Cti (Sága ?arod?j?v Prsten ? Kniha ?tvrtá)' by Morgan Rice is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Pok?ik Cti (Sága ?arod?j?v Prsten ? Kniha ?tvrtá) EPUB ebook download Morgan Rice EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading