Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

?D?ní nabité fantasií, které dozajista pot??í p?íznivce p?ede?lých román? Morgan Rice, a také nad?ence tvorby, jakou je nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé budou doslova pohlceni tímto nejnov?j?ím dílem autorky a budou prahnout po dal?í tvorb?.?--The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?)Bestseller ?íslo jedna! VZESTUP STATE?NÝCH je knihou ?íslo 2 autorky Morgan Rice, která je epickým fantasy p?íb?hem ze ságy KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ (která za?íná knihou VZESTUP DRAK?, tato kniha je ke sta?ení zdarma)! Následkem drakova útoku je Kyra vyslána na naléhavou misi: p?ejít Escalon a vyhledat svého strýce v tajemné V??i Uru. Nade?el ?as, aby se dozv?d?la, kým vlastn? je a kým byla její matka, a za?ít trénovat a dále rozvíjet své jedine?né schopnosti. Bude to mise, která bude pro osamocenou dívku p?edstavovat mnohá nebezpe?í, Escalon je toti? plný nebezpe?ných divokých bestií a nebezpe?ných lidí ? tato mise si vy?ádá v?echnu její sílu, aby v?bec dokázala p?e?ít.Její otec, Duncan, musí vést své mu?e na jih, a? k velkému vodnímu m?stu Esephusu, aby se pokusil o osvobození svých krajan?, kte?í spo?inuli v pevném sev?ení Pandesian?. Kdy? se mu to poda?í, bude muset dojít a? k proradnému Jezeru Ire a pak vystoupat na ledové vr?ky Kosu, kde ?ijí neústupní bojovníci Escalonu, mu?i, které bude muset naverbovat, aby m?l alespo? n?jakou ?anci obsadit hlavní m?sto.Alec a Marco ute?ou od Plamen? a ocitnou se na út?ku Trnovým lesem, kde je budou stíhat exotické bestie. Na své cest? dom?, kam mí?í, aby se znovu shledal se svou rodinou, podstupuje hr?znou cestu nocí. Kdy? dorazí na místo, je ?okován tím, co tam najde.I p?es sv?j lep?í úsudek se Merk rozhodne pomoci dívce a poprvé ve svém ?ivot? se ocitne zapleten do zále?itostí cizích lidí. Nepodstoupí svou pou? do V??e Uru a zmu?ený si uv?domí, ?e v?? není tím, co vlastn? ?ekal.Vesuvius pobízí svého obra, zatímco vede Sk?ítky na jejich podzemní misi a sna?í se podejít pod Plameny, a v tentý? okam?ik je drak Theos na své zvlá?tní misi v Escalonu.Se svou silnou atmosférou a ucelenými postavami je VZESTUP STATE?NÝCH ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a Lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích. Je to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tu?eb a zrady. Je to vrcholná fantasy, která nás zve do sv?ta, na který u? nikdy nezapomeneme, do sv?ta, který osloví ?tená?e obou pohlaví a ka?dého v?ku.KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ ? Kniha t?etí ? bude ji? brzy dostupná.?Pokud jste si mysleli, ?e po skon?ení ságy ?arod?jova prstenu ji? není pro co ?ít, pak jste na omylu. Morgan Rice p?ichází s p?íslibem dal?í vynikající série, kde nám umo??uje pono?it se do fantazie o sk?ítcích a dracích, chrabrosti, cti, kurá?e, kouzla a víry ve vlastní osud. Morgan se znovu poda?ilo vykreslit silné postavy, které nás nutí je povzbuzovat na ka?dé stránce?.Dílo najde své místo v knihovnách v?ech p?íznivc? dob?e psané fantasy literatury.?--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Vzestup drak?)? [Tato kniha] je úsp?chem ? hned od samotného za?átku.... Je to mimo?ádná fantasy...a za?íná, jak se o?ekává, bojem hlavního hrdiny, který hladce vpluje mezi ?ir?í okruh rytí??, drak?, kouzlo a nestv?ry, a také do svého osudu....Najdeme zde v?echny po?itky bujné fantasy, od voják? a bitev, a? k rozporu se sob? samými....Doporu?ená volba pro ka?dého, kdo si umí vychutnat epické fantasy dílo, které je plné silných a v?rohodných dospívajících hrdin?.?--Midwest Book Review, D. Donovan, e Book Reviewer (o knize Vzestup drak?)?Kniha plná zápletek, kterou lze snadno p?e?íst za jeden víkend...Dobrý start slibné ságy.?--San Francisco Book Review (o knize Vzestup drak?)
Format
EPUB-ebook
Language
czech 
Age
02-99
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
social DRM
Publisher
Lukeman Literary Management
Edition
Published
Product No.
DG5071500

'Vzestup Statečných (Králové a Čarodějové—Kniha Druhá)' by Morgan Rice is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Vzestup Statečných (Králové a Čarodějové—Kniha Druhá) EPUB ebook download Morgan Rice EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading