Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

?Zápletka na konci ZRAZENÉ nechá ve ?tená?ích pocit, ?e cht?jí víc a ZRAZENÁ dostává solidní A za ?tivost a nápaditý p?íb?h.?--The Dallas Examiner V ZRAZENÉ (Kniha ?.3 z UPÍ?ÍCH ?URNÁL?) se Caitlin Paine probouzí z hlubokého komatu a zji??uje, ?e byla prom?n?na. Jako pravý, ?istokrevný upír, je te? v ú?asu ze svých nových schopností, jako t?eba ze schopnosti létat a ze superlidské síly. Zjistí, ?e její pravá láska, Caleb, je po?ád po jejím boku a trp?liv? ?eká, a? se probudí. Má v?echno, o ?em kdy mohla snít.A? se to v?echno najednou hrozn? pokazí.Caitlin je zhrozená z nalezení Caleba s jeho exman?elkou Serou a ne? dostane Caleb mo?nost jí to vysv?tlit, Caitlin ho po?le pry?. Se zlomeným srdcem a zmatená se chce Caitlin sto?it do klubka a um?ít. Její jedinou út?chou je vl?í mlád?, R??e.Caitlin také nachází út?chu ve svém novém prost?edí. Zji??uje, ?e je na skrytém ostrov? na ?ece Hudson?Pollepel?uprost?ed elitního sabatu náctiletých upír?, kluk? a dívek. V?etn? jí jich tam je 24. Zjistila, ?e je to místo pro vyvr?ence, jako byla i ona a kdy? spozná svou novou nejlep?í kamarátku Polly a za?ne trénovat v elitním upí?ském boji, uv?domí si, ?e mo?ná kone?n? na?la místo, které m??e nazývat domovem.Ale velká upí?ská válka je na obzoru a její bratr Sam je po?ád tam venku, unesený Samanthou. ?ábelský Kyle te? taky vládne mýtickému me?i, je na bojové cest? a nic ho nezastaví p?ed zni?ením New Yorku. Caitlin i navzdory svému novému domovu a navzdory nov? nalezenému milostnímu zájmu v podob? vyhýbavého upíra Blakea ví, ?e na tomto ostrov? m??e z?stat pouze tak dlouho, jak jí dovolí její osud. I po tom v?em je po?ád Vyvolená a v?echny o?i neustále hledají jejího tátu a tu dal?í zbra?, která je v?echny m??e zachránit. Rozd?lena mezi svými novými p?áteli a jejími p?etrvávajícími city ke Calebovi se musí rozhodnout, ke komu bude opravdu lojální a jestli je ochotná riskovat, ?e najde Caleba a je?t? jednou ho pustí do svého ?ivota?.ZRAZENÁ je kniha ?.3 z Upí?ích ?urnál? (po PROM?N?NÁ a MILOVANÁ), a p?esto také stojí jako samostatný román. ZRAZENÁ má p?es 60 000 slov. Knihy ?.4-10 z UPÍ?ÍCH ?URNÁL? jsou te? taky dostupné!?ZRAZENÁ je skv?lá ?ást této série. Morgan Rice p?i?la s opravdovým vít?zem této série. Má rychlé tempo, je plná akce, lásky, nap?tí a intrig. Pokud jste ne?etli její dva p?ede?lé romány, p?e?t?te si je a pak se pus?te do ZRAZENÉ!?Vampire Book Site ?ZRAZENÁ má dobrý p?íb?h, silnou zápletku a velmi rychlé tempo. Morgan Rice posunula p?íb?h na vy??í úrove?. Je tam mnoho ú?asných p?ekvapení a knihu nebudete chtít p?estat ?íst a? do samého konce.?--The Romance Reviews
Format
EPUB-ebook
Language
czech 
Age
02-99
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
social DRM
Publisher
Lukeman Literary Management
Edition
Published
Product No.
DG5071492

'Zrazená (Upí?í ?urnály ? Kniha T?i)' by Morgan Rice is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Zrazená (Upí?í ?urnály ? Kniha T?i) EPUB ebook download Morgan Rice EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading