Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Aesop & Beatrix Potter 
I Love Animal Stories 
World’s Most-Beloved Tales & Fables (Peter Rabbit, Jungle Book, The Panchatantra, Uncle Wiggily’s Adventures, Lulu’s Library…)

Ủng hộ
e-artnow presents to you this meticulously edited collection of cute and cuddly animal tales for your little ones:
The Tale of Peter Rabbit (Beatrix Potter)
The Tale of Benjamin Bunny (Beatrix Potter)
The Tale of the Flopsy Bunnies (Beatrix Potter)
The Tailor of Gloucester (Beatrix Potter)
Adventures of Peter Cottontail (Thornton Burgess)
Mother West Wind Series (Thornton Burgess)
The Burgess Bird Book for Children (Thornton Burgess)
The Burgess Animal Book for Children (Thornton Burgess)
The Velveteen Rabbit (Margery Williams)
Uncle Wiggily’s Adventures & Other Tales (Howard R. Garis):
Uncle Wiggily’s Adventures
Uncle Wiggily and Old Mother Hubbard
Uncle Wiggily’s Squirt Gun
Uncle Wiggily in Wonderland
Uncle Wiggily’s Travels
Uncle Wiggily’s Fortune
Uncle Wiggily’s Auto Sled
Uncle Wiggily in the Woods
Little Bun Rabbit (L. Frank Baum)
Mother Goose in Prose (L. Frank Baum)
Lulu’s Library (Louisa May Alcott)
The Jungle Book (Rudyard Kipling)
The Second Jungle Book (Rudyard Kipling)
Just So Stories (Rudyard Kipling)
The Call of the Wild (Jack London)
White Fang (Jack London)
Black Beauty (Anna Sewell)
The Story of Doctor Dolittle (Hugh Lofting)
The Voyages of Doctor Dolittle (Hugh Lofting)
Doctor Dolittle’s Post Office (Hugh Lofting)
The Story of a Nodding Donkey (Laura Lee Hope)
The Story of a Stuffed Elephant (Laura Lee Hope)
The Nutcracker and the Mouse King (E. T. A. Hoffmann)
The Panchatantra (Vishnu Sharma)
Aesop Fables
Russian Picture Fables for the Little Ones
The Russian Garland: Folk Tales
€0.00
phương thức thanh toán
Ngôn ngữ Anh ● định dạng EPUB ● Trang 3249 ● ISBN 4064066399108 ● Kích thước tập tin 52.0 MB ● Tuổi tác 17-5 năm ● Nhà xuất bản e-artnow ● Thành phố Prague ● Quốc gia CZ ● Được phát hành 2020 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 7544023 ● Sao chép bảo vệ DRM xã hội

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

482 Ebooks trong thể loại này