Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

D. Purchas & K Sutherland 
Handbook of Filter Media 

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của D. Purchas & K Sutherland: Handbook of Filter Media (PDF)
This comprehensive handbook provides a complete and updated overview of filter media. From classification to performance date to practical selection tables.
€223.23
phương thức thanh toán
Ngôn ngữ Anh ● định dạng PDF ● Trang 572 ● ISBN 9780080507774 ● Biên tập viên D. Purchas & K Sutherland ● Nhà xuất bản Elsevier Science ● Được phát hành 2002 ● Có thể tải xuống 6 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 2259826 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

7906 Ebooks trong thể loại này