Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Gerry Bailey & Trevor Reaveley 
Sabre-tooth Tiger 

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của Gerry Bailey & Trevor Reaveley: Sabre-tooth Tiger (PDF)


This book tells the story of the powerfully built Sabre-tooth Tiger who stalked the land more than 10, 000 years ago. It was like no cat living today. At the front of its jaw grew two long, curved canine teeth that resembled two sharp sabres. A fierce predator, it used these long teeth to pierce the flesh of its prey.

€26.88
Hôm nay giảm giá 15%  
€22.85
phương thức thanh toán
Ngôn ngữ Anh ● định dạng PDF ● ISBN 9781427197054 ● Kích thước tập tin 5.4 MB ● Nhà xuất bản Crabtree Publishing ● Được phát hành 2011 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 5874223 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

31989 Ebooks trong thể loại này