Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Gina Seymour 
Makers with a Cause 

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của Gina Seymour: Makers with a Cause (ePUB)


This quick-start guide explains how to use inquiry to promote civic engagement in the school library makerspace and provides ready-to-use ideas for hands-on service projects.


 • Provides step-by-step instruction for service-driven, hands-on projects

 • Lists possible organizations to work with as well as a calendar of dates to facilitate programming

 • Provides detailed funding sources and makerspace set-up instructions

 • Offers advice for developing community partnerships
 • €45.71
  phương thức thanh toán
  Ngôn ngữ Anh ● định dạng EPUB ● ISBN 9781440857294 ● Kích thước tập tin 4.9 MB ● Nhà xuất bản ABC-CLIO ● Được phát hành 0031 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 6392947 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
  Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

  Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

  135077 Ebooks trong thể loại này