Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Pu Lirong 
Collection of Pu Lirong’s Works 

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của Pu Lirong: Collection of Pu Lirong's Works (ePUB)


Poet Pu Lirong died almost a year ago. In order to commemorate the first anniversary of the his death, his wife Zheng Ziying and his family decided to edit all kinds of works created by the poet in his lifetime, which fully reflected his hard-working life and his literary and artistic achievements. In the editing process, his son Pu Hongzhi has done a lot of work in the further collation of his works. His daughter Pu Junzhi has preserved a large number of legacy works. His daughter Pu Shengzhi has provided a lot of logistical support for this book, as well as his grandson Pu Yuke, his granddaughter Pu Junxuan, Pu Dishu and Xu Ying.
€14.52
Hôm nay giảm giá 15%  
€12.34
phương thức thanh toán
định dạng EPUB ● ISBN 9789575921927 ● Nhà xuất bản CNPeReading ● Được phát hành 2018 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 7109944 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

3349016 Ebooks trong thể loại này