Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

T. Reg Bott 
Industrial Biofouling 

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của T. Reg Bott: Industrial Biofouling (ePUB)
Industrial Biofouling discusses the the challenges–and to a lesser extent, the benefits–of biofilms on industrial processing surfaces. It addresses the operating problems caused by establishment and growth of microorganisms, thereby enabling effective equipment design and operation that minimizes biofouling. Discusses the chemical and physical control of biofilm growth, with coverage of dosing techniques, equipment cleaning, and cost management Presents methods for monitoring and evaluating the effectiveness of control techniques Incorporates explicit figures and diagrams to aid in understanding
€172.56
phương thức thanh toán
Ngôn ngữ Anh ● định dạng EPUB ● Trang 220 ● ISBN 9780080932606 ● Nhà xuất bản Elsevier Science ● Được phát hành 2011 ● Có thể tải xuống 6 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 2266274 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

24346 Ebooks trong thể loại này