Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Vladik Kreinovich 
Uncertainty Modeling 
Dedicated to Professor Boris Kovalerchuk on his Anniversary

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của Vladik Kreinovich: Uncertainty Modeling (ePUB)
This book commemorates the 65th birthday of Dr. Boris Kovalerchuk, and reflects many of the research areas covered by his work. It focuses on data processing under uncertainty, especially fuzzy data processing, when uncertainty comes from the imprecision of expert opinions. The book includes 17 authoritative contributions by leading experts.
€151.02
phương thức thanh toán
Ngôn ngữ Anh ● định dạng EPUB ● ISBN 9783319510521 ● Biên tập viên Vladik Kreinovich ● Nhà xuất bản Springer International Publishing ● Được phát hành 0031 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 6275618 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

13050 Ebooks trong thể loại này