Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Wang Hanmiao & Zhao Wei 
Self-cultivation 
Traditional Culture and Personality Cultivation

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của Wang Hanmiao & Zhao Wei: Self-cultivation (ePUB)


This book explains the knowledge of self-cultivation in traditional culture in plain and simple language, so that people can learn from it. The book takes the self-cultivation as the main line and runs through it. It puts forward that eight virtues are the eight pillars of personality cultivation. The self-cultivation is the place where personality is shaped. Four steps are the ways to establish personality. Three stages are the goals of personality establishment. The instructions of the former scholars are gathered under these five themes. The book interspersed with thought-provoking stories, which are easier for understanding.
€30.39
Hôm nay giảm giá 15%  
€25.83
phương thức thanh toán
định dạng EPUB ● ISBN 9787101134148 ● Nhà xuất bản CNPeReading ● Được phát hành 2018 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 6953292 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

3328359 Ebooks trong thể loại này