Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

?Ucze? Czarownicy?, pozornie jest to, ksi??ka zawieraj?ca zbiór opowiada?. Przyjemne historie wyrwane z linii ?ycia Rodu Dwóch D?oni, opowiadaj? o losach niczym nie wyró?niaj?cej si? rodziny? Ale czy na pewno? Pozwólmy porwa? si? autorowi w podró? poprzez pokolenia rodziny nosz?cej pi?tno dwóch d?oni. Ludzi, którym nie obcy jest ?wiat dawnych, mistycznych bóstw czy czarów. Poznajmy historie istot, którymi si? stali, po zetkni?ciu si? ze ?wiatem czyhaj?cym tu? za zamkni?tymi powiekami. Przypatrzmy si? uwa?nie? Czy te historie, ró?nych osób w ró?nym czasie, na pewno nie s? ze sob? powi?zane?Adrian K. Antosik Szczecinianin, urodzony w 1988 roku. Jako gimnazjalista podj?? pierwsze próby w ?wiecie literackim, które po latach ukaza?y si? w zbiorowym tomiku wierszy i jako elektroniczna ksi??ka. Publikowa? wiersze na stronie internetowego wydawnictwa www.zaszafie.pl. W ramach wspó?pracy z internetowym wydawnictwem Goneta.net wyda? tomiki wierszy takie jak ?S?owa pisane na skrawku papieru? czy elektroniczne ksi??ki takie jak ?Plemi??. Wzi?? udzia? w projekcie organizowanym pod patronatem internetowego wydawnictwa www.bezkartek.pl, którego wynikiem by?o napisanie i wydanie internetowej ksi??ki pt. ?P?omie? ?mierci?.
Format
EPUB-ebook
Language
polish 
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
none
Publisher
e-bookowo
Edition
Published
Product No.
DG5116050

'Uczeń czarownicy' by Adrian K. Antosik is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Uczeń czarownicy EPUB ebook download Adrian K. Antosik EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading