Kính lúp
Trình tải tìm kiếm

Christine Dockrill 
Sir Toad & Mr. Frog 
A Hoppy Hap Chance Encounter!

Ủng hộ
Adobe DRM
Bìa của Christine Dockrill: Sir Toad & Mr. Frog (ePUB)
The tale of toad and frog is timeless. This version tells of relationships. It describes the differences and similarities between toads and frogs in a funny, poetic way, focusing also on understanding between different social backgrounds. The two characters show real compassion and respect for one another. This book exemplifies a sweet story of discovery, that can certainly be used as an educational tool.
€5.46
phương thức thanh toán
Ngôn ngữ Anh ● định dạng EPUB ● Trang 30 ● ISBN 9781493119431 ● Nhà xuất bản Xlibris US ● Được phát hành 0031 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 6623311 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

53008 Ebooks trong thể loại này